Vyhlášení voleb do školské rady – 1.kolo

Vyhlášení voleb do školské rady – 1.kolo

V příspěvku si můžete přečíst vyhlášení voleb do školské rady, které se budou konat dne 6. 9. 2023.

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městysem Nový Rychnov

vyhlašuji volby do Školské rady při ZŠ Nový Rychnov, okres Pelhřimov, Nový Rychnov 170.

 

První kolo voleb se bude konat ve středu 6. 9. 2023. Hlasování proběhne elektronickou formou prostřednictvím aplikace Bakaláři. Případně je možné hlasovat osobně tentýž den od 6:30 do 8:00 hodin v budově školy, u hlavního vchodu.

 

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jen oprávněný volič. Návrh se podává v elektronické či písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

 

Pro volby je jmenována komise: Mgr. Martina Hlaváčková, Mgr. Dagmar Pohanová, Ivana Vlasáková.

V Novém Rychnově, dne 28. 8. 2023.

Mgr. Vladimír Srb
ředitel ZŠ

 

 

 

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých informací:

  • Funkční období členů školské rady je tři roky
  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
  • Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí především školským zákonem
  • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v elektronické a písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou – viz tiskopis pod čarou.
  • Členství ve školské radě vzniká dnem zahájení funkčního období (1.10.2023), pro které byl dotyčný kandidát zvolen. Člen školské rady se může vzdát svého členství písemným oznámením doručeným řediteli školy, který neprodleně informuje svého zřizovatele.
  • Způsob hlasování bude zveřejněn na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole a u členů volební komise.

 

V příloze naleznete formulář pro návrh kandidáta do školské rady – buď ze zástupců pedagogických pracovníků školy nebo zákonných zástupců žáků.

 

 

 

Návrh voleného kandidáta, zástupce zákonných zástupců žáků, do Školské rady

při ZŠ Nový Rychnov, okres Pelhřimov, Nový Rychnov 170

údaje o navrženém kandidátovi: údaje o navrhovateli:

jméno:………………………………………. jméno:…………………………………………..

příjmení:…………………………………….. příjmení:……………………………………….

datum narození:…………………………….. datum narození:…………………………………

bydliště……………………………………… bydliště…………………………………………

podpis kandidáta……………………………. podpis navrhovatele……………………………

Souhlas s kandidaturou potvrdil kandidát svým podpisem.

 

 

loader Načítám...

Nejnovější album

Fond Vysočiny