Výchovný poradce

Výchovný poradce - konzultační hodiny: středa od 7:00 do 7:25 nebo dle dohody

Mgr. Michaela Martínková

e-mail: michaela.martinkova@novyrychnov.cz

Program poradenských služeb ve škole

1.Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, zástupkyní školy a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Na vytvoření programu ŠPP se podílí vedení školy společně s ostatními pracovníky, důraz je kladen na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etiky.

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče či další nestátní subjekty.

Náplň ŠPP je uskutečňována v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

2.Pracovníci poskytující poradenské služby:

 • Výchovný poradce - Mgr. Michala Martínková
 • Školní metodik prevence, kariérový poradce - Mgr. Radka Pohanová
 • Ředitel školy - Mgr. Vladimír Srb
 • Zástupce ředitele - Mgr. Stanislav Pohan
 • Třídní učitelé, učitelé výchov

3.Vymezení poradenských služeb ve škole

Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny: pro rodiče a žáky na základě předchozího objednání, konzultace s PPP: dle dohody.

Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, z části dokumentační a evidenční (ve spolupráci s ředitelem školy a se zástupkyní ředitele). O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce VP pro daný školní rok.

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 5. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.
 6. Metodické a informační činnost
 7. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
 8. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 9. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 10. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 11. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 12. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 13. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů a práce s nadanými žáky apod.
 14. Předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 15. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 16. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 17. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodička prevence

Konzultační hodiny: středa dle dohody.

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s ředitelem školy a se zástupkyní školy). Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy (ve spolupráci s ředitelem školy a se zástupkyní školy), vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce ŠMP pro daný školní rok.

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 11. Informační činnosti
 12. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 13. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 14. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 15. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 16. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.
 17. Poradenské činnosti
 18. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 19. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 20. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 21. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 22. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 23. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 24. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 25. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 26. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 27. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Třídní učitelé

Konzultační hodiny dle dohody.

Motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem, podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky, napomáhají při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, o jejich rodinném zázemí, spolupracují s výchovným poradcem a školním metodikem prevence při vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i naukových problémů.

Ředitel školy

Konzultační hodiny: dle domluvy

Koordinuje spolupráci v rámci ŠPP.

Vede rozhovory s rodiči a žáky.

Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího plánu.

Vede případné výchovné komise.

Soustředí ve sborovně individuální vzdělávací plány

Zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

Administrativní úkony: žáci s PUP, problematické chování

Zápisy v Bakalářích, export do výkazů MŠMT

Zápisy z klasifikačních porad: problémové chování (uloženo v ředitelně), zápis informací do Bakalářů a výročních zpráv (zpracováno metodičkou prevence), za oznámení rodičům zodpovídá třídní učitel

4.Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má k dispozici konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb (sborovna školy, ředitelka školy - ředitelna).

5.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Uskutečňováno v souladu s vyhláškou č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. Toto vzdělávání se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou na naší škole plně realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC aj.)

Vyrovnávací opatření při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním a sociálním znevýhodněním jsou poskytována formou využívání pedagogických, popř. speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytováním individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku. Žáci mohou využívat poradenských služeb školy a prostřednictvím zákonných zástupců ostatních školských poradenských zařízení.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým poskytujeme podpůrná opatření, jsou žáci se zdravotním postižením, které vzděláváme v rámci integrace s využitím doporučených speciálních metod, forem, postupů a prostředků vzdělávání, včetně kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Patří sem i zajištění služeb asistenta pedagoga, v případě potřeby i jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující specifické potřeby žáků. Rozsah a závažnost postižení nebo obtíží žáka odpovídá zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, přičemž na naší škole jsou žáci vzděláváni v hlavním proudu vzdělávání formou individuální integrace podle individuálních výchovných plánů (IVP).

Asistent pedagoga je dalším z podpůrných opatření, která uplatňujeme u žáků s těžkým zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vždy na základě doporučení školského odborného pracoviště a žádosti školy na příslušný KÚ.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou vyrovnávacích opatření je podle §16, odst. 4 zákona 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů také žák se sociálním znevýhodněním. Jedná se o žáka z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

6.Program pedagogicko-psychologického poradenství

Poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů

Pomoc při uspokojování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků

Pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti

Pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči

Pomoc žákům sociálně znevýhodněným

Nabídka kariérního poradenství a asistence při volbě školy

Pomoc žákům ve zvládání učebních nároků školy

Vytváření preventivních programů

Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Integrování poradenských služeb s využitím PPP, SPC, SVP a úřadu práce

Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti

Sledovat účinnost preventivního školního programu a vytvořit metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci

Připravit podmínky pro integrace žáků s SPV, rozšířit možnosti již existující

Pracovat s nadanými žáky.

Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně

pedagogických aspektů vzdělávání

7.Preventivní program školy

Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů. Významným prvkem je fungování principu otevřené školy - spolupráce s rodiči, zřizovatelem, místní komunitou, zástupci města ad., vytváření bezpečného prostředí pro společné vzdělávání, budování dobrého klimatu heterogenních tříd i školy jako celku.

Podrobnější informace obsahuje Školní preventivní program.

8.Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Průběžné pozorování chování a prospěchu žáka, jeho začleňování do kolektivu, adaptace na nové prostředí (důraz kladen na první a šesté ročníky, žáky nacházející se v obtížných životních situacích apod.)

Poskytování možnosti zažít úspěch

Poskytování popisné zpětné vazby

Poskytování podnětného prostředí

Získávání příkladů dobré praxe z předchozího vzdělávání žáků skrze rodiče i žáky samotné

Spolupráce učitelů - vzájemné průběžné sdílení informací a vyhodnocování zjištěného

Spolupráce s rodiči - vzájemné sdílení informací týkající se žáků

9.Strategie předcházení šikany

Škola má zpracován Školní program proti šikanování.

10.Strategie předcházení dalším projevům rizikového chování

Škola zpracovává Strategie a krizové plány pro předcházení dalším projevům rizikového chování:

Konzumace tabákových výrobků ve škole

Konzumace alkoholu ve škole

Krádeže a vandalismus

Výskyt problému s drogou

Rizikové chování v dopravě

CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Homofobie

Extrémismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Záškoláctví

Netolismus

Sebepoškozování

Nová náboženská hnutí, sekty

Rizikového sexuální chování

Příslušnost k subkulturám

Domácí násilí

Krizové situace spojené s ohrožením násilím

Šikana

Vypracovala: Mgr. Radka Pohanová

Schválil dne........................... Mgr. Vladimír Srb

loader Načítám...

Nejnovější album

Fond Vysočiny